Kết quả đạt được

Liên kết website

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Khóa họcHọc phíNgày tổ chứcĐăng kýHoàn tất đăng ký
Kế hoạch chiêu sinh 2018 Chi tiết 1 09/10/2017 đến 31/12/2018
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 26/03/2018 đến 30/03/2018
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 02/04/2018 đến 06/04/2018
Đăng ký
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo Tiêu chuẩn ISO 15189 Chi tiết 2500000 16/04/2018 đến 20/04/2018
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 14/05/2018 đến 18/05/2018
Đăng ký
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa Chi tiết 1700000 21/05/2018 đến 25/05/2018
Đăng ký
Quy trình thao tác chuẩn (SOP) Chi tiết 2500000 04/06/2018 đến 08/06/2018
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 11/06/2018 đến 15/06/2018
Đăng ký
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm (3 tháng) Chi tiết 15000000 20/03/2018 đến 29/06/2018
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 09/07/2018 đến 13/07/2018
Đăng ký
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo Tiêu chuẩn ISO 15189 Chi tiết 2500000 13/08/2018 đến 17/08/2018
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 20/08/2018 đến 24/08/2018
Đăng ký
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 10/09/2018 đến 14/09/2018
Đăng ký
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa Chi tiết 1700000 24/09/2018 đến 28/09/2018
Đăng ký
Quy trình thao tác chuẩn (SOP) Chi tiết 2500000 08/10/2018 đến 12/10/2018
Đăng ký
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Chi tiết 2000000 15/10/2018 đến 19/10/2018
Đăng ký
Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm (3 tháng) Chi tiết 15000000 17/07/2018 đến 26/10/2018
Đăng ký
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa Chi tiết 3000000 05/11/2018 đến 09/11/2018
Đăng ký