Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN
Kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế năm 2018 (09/10/2017) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 26/3 đến ngày 30/3/2018 (16/10/2017) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...