Kết quả đạt được

Liên kết website

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN
Kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế năm 2019 (03/10/2018) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm từ ngày 21/01 đến ngày 25/01/2019 (10/10/2018) Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...