Kết quả đạt được

Liên kết website

Bộ Y tế ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017 theo Quyết định số 4969/QĐ-BYT ngày 01/11/2017
Ngày đăng: 05/12/2017   |  
        
  

Bộ Y tế vừa ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017 theo Quyết định số 4969/QĐ-BYT ngày 1/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, tất cả các bệnh viện Nhà nước và tư nhân trên toàn quốc tự kiểm tra, đánh giá trong tháng 11, các cơ quan quản lý tổ chức kiểm tra, đánh giá từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2017.

Các Bệnh viện sẽ tự kiểm tra, đánh giá theo “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam” đã được ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế giao trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành, cụ thể:

-       Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối hướng dẫn chung các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017, tổng hợp kết quả và báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế, đầu mối phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam và các Vụ, Cục liên quan kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 03 Bệnh viện thuộc Trường đại học: Y Hà Nội, Y Dược Huế, Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, chịu trách nhiệm giám sát chung hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và phúc tra kết quả đánh giá của các cơ quan quản lý.

-       Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền làm đầu mối kiểm tra, đánh giá chất lượng 03 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế: Y học cổ truyền trung ương, Châm cứu trung ương và bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y, dược học cổ truyền Việt Nam. Đồng thời, hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung đặc thù của y, dược cổ truyền cho các bệnh viện y, dược cổ truyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phúc tra trong trường hợp cần thiết.

-       Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc và phối hợp, báo cáo đầy đủ cho Bộ Y tế quá trình triển khai thực hiện, kết quả kiểm tra, đánh giá.

Đối với việc khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, các bệnh viện sẽ khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và khảo sát sự hài hài lòng nhân viên y tế áp dụng theo mẫu phiếu số 1, 2, 3 và tài liệu hướng dẫn phương pháp khảo sát hài lòng ban hành kèm theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Toàn bộ các bệnh viện và đoàn đánh giá thực hiện nhập số liệu khảo sát trên phần mềm trực tuyến khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế theo đường dẫn: http://chatluongbenhvien.vn.

Hồng Yến.

(Trích Quyết định số 4969/QĐ-BYT)

  

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác